Przeglądy Budynków Wielkopowierzchniowych

Właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych czyli takich, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 ( tzn. powierzchnia budynku wraz z przyległymi tarasami, chodnikami itp.) oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dach powyżej 1000 m2 obowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli przed zimą do 30 listopada oraz po okresie zimowym ale nie później niż do 31 maja.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

O przeprowadzeniu kontroli osoba kontrolująca musi powiadomić nadzór budowlany o wykonaniu w/w kontroli a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli.

Art. 70. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu.

Podstawa prawna oraz przepisy związane :

1.Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74, poz.836).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96, poz. 817 ).
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz. 828 ).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Powrót do nadrzędnej strony katalogu usług: 
Budowlane Przeglądy Techniczne