Budowlane przeglądy techniczne - roczne i 5-letnie budynków

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane :
1.
(…) 1. Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Podstawa prawna oraz przepisy związane :

1.Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74, poz.836).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96, poz. 817 ).
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz. 828 ).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Sankcje wynikające z nieprzestrzegania wykonywania okresowych przeglądów budowlanych:
Komunikat Głównego Nadzoru Budowlanego:
http://www.gunb.gov.pl/info/pliki/ginb309.pdf

Firma ELNET SERVIS w 2009 roku wykonała rocznych i 5-letnich przeglądów budynków o powierzchni użytkowej blisko 200 000 m2. Wśród najważniejszych klientów są: Wosjkowa Agencja Mieszkaniowa, Spółdzielnia mieszkaniowa Ustronie IV w Lubinie, Zakłady Produkcyjne Petelec Elpena. etc.

Kompleksowa obsługa nieruchomości od strony techniczo-prawnej dostępna https://tzo24.pl

Powrót do nadrzędnej strony katalogu usług: 
Budowlane Przeglądy Techniczne