Politechnika Krakowska

Data odbioru: 
10/07/2008

Zrealizowano zamówienie publiczne pn."Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów oraz badań i pomiarów instalacji piorunochronnych w budynkach PK" w okresie od 12.12.2007 do 12.03.2008. Prace wykonano z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami.

Zakres prac obejmował między innymi:

- pomiary, w tym skuteczności przed porażeniem,
- rezystancji izolacji dla obwodów jednofazowych i 3-fazowych,
- badania wyłączników różnicowo-prądowych, oraz instalacji odgromowej,
- protokoły i szkice z rozmieszczenia punktów pomiarowych, zgodnie z wzorami ustalonymi przez zamawiającego,
- protokoły pomiarów i wycena kosztów zostały sporządzone oddzielnie dla każdego byudynku,
- do protokołów dołączono szkice z rozmieszczeniem punktów pomiarowych, w pomieszczeniach i na tablicach rozdzielczych,

Łączna ilość punktów pomiarowych - około 12000.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: